Örtmedicin och helhetsterapi

Hem -> Övrigt -> Anslagstavla

 

Studier som visar på att sk barnsjukdomar skyddar mot allergier

2021-02-09

Allergier
Barnsjukdomarna skyddar mot oss mot allergier i framtiden medan vaccinationer ökar risken för att utveckla allergier.
1913 fick Carles Robert Richet nobelpriset i medicin för hans arbete med Anafylaxi. Han såg att vi utvecklade allergier om vi injicerade proteiner i blodomloppet.
Ändå kan man fortfarande idag höra från verklighetfrånvända människor att vacciner inte skulle orsaka allergier. Skamligt. Att vi injicerar proteiner via blodomloppet är inget som vårt nuvarande medicinska system ens hymlar med, det är fakta.
15 peer-reviewed studier om
allergier och vaccin
1 • Denna studie undersökte 262 ungdomar i Västafrika för att utreda huruvida mässling skyddar mot Atopi (en allergisk reaktion), fastställt genom ett positivt pricktest för 1-7 allergener.
Barn som genomgått mässling var signifikant mindre benägna att ha allergier mot barn som var vaccinerade och inte genomgått mässlingen (OR = 0,36).
Measles and atopy in Guinea-Bissau.
Shaheen SO, et al. Lancet. 1996.
2 • Forskare undersökte 446 barn med en snittålder på 8 år som fått bröstmjölk i minst 1 år och som endast haft bröstmjölk som föda första halvåret.
Bland de 243 barn som mottagit kikhostavaccin hade 10,7% av barnen diagnostiserats med astma jämfört med 2% av de 203 barn som inte vaccinerats - en femfaldig ökning.
Pertussis vaccination and asthma: is there a link?
Odent MR, et al. JAMA. 1994 Aug 24-31.
3 • Barn som vaccinerades mot kikhosta eller MPR hade signifikant högre sannolikhet att diagnostiseras med astma och eksem.
”I denna observationsstudie som analyserade data över hälsodokument hittade vi en koppling mellan MMR och DPPT vaccination och astma och eksem.”
Denna studie undersökte hälsojournaler över 29,238 barn från nyfödda till 11 års ålder för att klargöra huruvida DPPT (difteri, polio, kikhosta, stelkramp) och MPR vaccination påverkade förekomsten av astma och eksem.
Det var en stark statistisk signifikans kopplad till både DPPT och MPR vaccinet.
En koppling som kvarstod även efter man justerade skillnaderna för hur ofta vaccinerade och ovaccinerade barn togs till doktorn.
DPPT vaccinerade barn var 14 gånger mer benägna att diagnostiseras med astma och 9 gånger mer benägna att diagnostiseras med eksem.
MPR vaccinerade barn var 3,5 gånger mer benägna att diagnostiseras med astma och 4,6 gånger mer benägna att diagnostiseras med eksem.
När man delade upp barnen i mindre åldersgrupper plus kompenserade för att ovaccinerade hade färre tillfällen att diagnostiseras kunde författarna till slut sammanfatta studien med att vaccinationerna inte är en riskfaktor för allergiska sjukdomar.
Vaccination and Allergic Disease: A Birth Cohort Study
Tricia M. McKeever, PhD, Sarah A. Lewis, PhD, and Richard Hubbard, DM, Msc
4 • Barn som genomgått mässlingen är signifikant mindre benägna att utveckla allergier än barn som vaccineras mot mässling.
”Vår data visar att mässling infektion kan skydda mot allergisk sjukdom hos barn.”
Denna studie undersökte hälsodokument från mer än 10 000 barn i 5 europeiska länder för att fastställa huruvida genomgången mässling eller mässlingvaccinet påverkar risken att utveckla allergier.
Barn som genomgick mässlingen var signifikant mindre benägna att utveckla allergiska symptom, vanliga inandningsbesvär eller matallergier eller att ha blivit diagnostiserad som allergiker av en doktor jämfört med barn som inte genomgått mässling.
Barn som var vaccinerade och aldrig genomgått mässling var signifikant mer benägna att utveckla allergisk rinokonjunktivit (atopisk luftvägsinflammation) jämfört med barn som var ovaccinerade och aldrig genomgått mässling.
Allergic disease and atopic sensitization in children in relation to measles vaccination and measles infection.
Rosenlund H, et al. Pediatrics. 2009.
5 • Barn som genomgått vattkoppor är signifikant mindre benägna att utveckla astma och allergier mot barn som vaccinerats mot vattkoppor.
”Vild vattkoppor-infektion upp till 8 års ålder har visat sig skydda mot atopic dermatitis (böjveckseksem) och astma.”
100 barn som genomgått vattkoppor jämfördes med 323 slumpmässigt utvalda barn som var vaccinerade mot vattkoppor.
Barn upp till 8 år som genomgått den vilda typen av vattkoppor var signifikant mindre benägna att utveckla astma, allergic, rhinoconjunctivitis (allergisk snuva),
atopic dermatitis (böjveckseksem).
Chickenpox in childhood is associated with decreased atopic disorders, IgE, allergic sensitization, and leukocyte subsets.
Silverberg JI, et al. Pediatr Allergy Immunol. 2012.
6 • Denna studie analyserade 78 potentiella riskfaktorer för 13 allergener hos 1,144 turkiska barn
En historia av mässling gav signifikant skydd mot kvalsterallergi.
Determinants of atopic sensitization in Turkish school children: effects of pre- and post-natal events and maternal atopy.
Kuyucu S, et al. Pediatr Allergy Immunol. 2004.
7 • Barn med en historia av mässlingen är signifikant mindre benägna att utveckla allergier än barn som saknar en historia av mässling.
”Resultaten in denna studie indikerar att fynden av allergisk sjukdom är mindre frekvent hos barn som genomgått mässling”
Barn som genomgått mässlingen var signifikant mindre benägna att utveckla känslighet mot damm eller att söka akut vårdbehandling för astma.
Barn utan en historia av mässling var signifikant mer benägna att kräva behandling med kortikosteroider (vid astmakontroll).
Frequency of allergic diseases following measles.
Kucukosmanoglu E, et al. Allergol Immunopathol (Madr). 2006 Jul-Aug.
8 • Mässling förbättrar Äggallergi
Flera barn med matallergiska utslag hade en klar förbättring av symptomen efter naturligt genomgången mässling.
”5 patienter med atopisk dermatitis som var överkänsliga mot ägg (höna) observerades före och efter naturligt genomgången mässlingvirus infektion. Efter 4 veckor förbättrades eksemen avsevärt i 4 av de 5 patienterna utan att den allergiframkallande maten togs bort. Inga anti-allergi mediciner eller steroid-salvor användes”
Barnen med matallergier och atopisk dermatitis (torrhet, fjällighet, kliande hud reaktioner) hade påtaglig förbättring av symptom efter de kontraherade mässling.
Kondo N, Fukutomi O, et al. Improvement of food-sensitive atopic dermatitis accompanied by reduced lymphocyte responses to food antigen following natural measles virus Infection. Clin Exp Allergy 1993 Jan; 23(1): 44-50
9 • Barn som aldrig mottagit MPR vaccin fick starkare skydd mot allergier.
Prevalens av atopi var lägre i barn från antroposofiska familjer än barn från andra familjer. Livsstilsfaktorer associerade med antroposofin kan minska risken för atopi i barndomen”
Forskare jämförde 295 antroposofiska barn mellan 5-13 års ålder med 380 jämnåriga i en kontrollgrupp.
Barnen som aldrig mottagit ett MPR vaccin hade signifikant lägre förekomst av allergier. (OR=0,67).
Alm JS, Swartz J, et al. Atopy in children of families with an anthroposophic lifestyle. Lancet 1999 May 1; 353(9163): 1485-88.
10 • Barn som mottagit MPR vaccinet visade en ökad risk för Allergisk rinokonjunktivit (hösnuva), medan mässling infektion var kopplad till en lägre risk för Immunglobulin klass E (IgE) orsakad eksem.
Denna studie jämförde 4,606 antroposofiska barn 5-13 år mot en kontrollgrupp på 2,024 barn för att bestämma faktorerna som minskar risken för allergier.
Barn som mottagit MPR vaccinet var mer benägna att utveckla rinokonjunktivit. Naturlig mässling infektion minskade risken för eksem.
Allergic disease and sensitization in Steiner school children.
Flöistrup H, Swartz J, et al. J Allergy Clin Immunol. 2006.
11 • Barn som mottagit kikhostavaccin var 2-5 ggr mer benägna än ovaccinerade barn att få en astmadiagnos.
”Oddsen att ha en historia av astma var dubbelt så stor bland vaccinerade personer än bland ovaccinerade personer”
Denna studie undersökte huruvida det fanns en koppling mellan barn som mottagit difteri-stelkramp-kikhosta eller stelkrampsvaccin och senare fått allergier och allergi-relaterade respiratoriska symptom.
Vaccinerade barn hade dubbelt så stor sannolikhet mot ovaccinerade barn att diagnostiseras för astma och 63% mer sannolika att diagnostiseras för allergi-relaterade respiratoriska symptom de senaste 12 månaderna.
Effects of diphtheria-tetanus-pertussis or tetanus vaccination on allergies and allergy-related respiratory symptoms among children and adolescents in the United States.
Hurwitz EL, et al. J Manipulative Physiol Ther. 2000.
12 • Barn som vaccinerades mot kikhosta var signifikant mer benägna att utveckla astma, hösnuva och matallergier.
”I den ovaccinerade gruppen fanns ingen koppling mellan kikhosta infektion och atopisk sjukdom. I den vaccinerade gruppen var all koppling mellan kikhosta infektion och atopisk sjukdom positiv.”
Denna studie utvärderade en koppling mellan kikhosta och allergiska besvär genom att dela upp 1,872 barn 8-12 år gamla i två grupper som antingen fått kikhosta vaccin eller inte fått kikhostavaccin under första levnadsåret.
Barn som vaccinerats mot kikhosta hade en fördubblad risk för Astma (2,24), Hösnuva (2,35), matallergier (2,68).
Reported pertussis infection and risk of atopy in 8- to 12-yr-old vaccinated and non-vaccinated children.
Bernsen RM, et al. Pediatr Allergy Immunol. 2008.
13 • riskfaktorer för barnastma och allergier.
I Nya Zeeland undersökte forskare 1,265 barn och fann att de som mottagit difteri-stelkramp-kikhosta och poliovaccin hade 23% episoder av astma medan 30% hade konsulterats för andra allergiska sjukdomar.
Barnen som inte vaccinerats hade inga dokumenterade episoder eller konsultationer för allergiska sjukdomar.
Is infant immunization a risk factor for childhood asthma or allergy?
Kemp T, et al. Epidemiology. 1997.
14 • Barn med fördröjd kikhosta-vaccination senare än rekommenderat var signifikant mindre benägna att utveckla astma.
”Vi har upptäckt en koppling mellan tiden för DTP administration och början till astma vid 7 års ålder. Fördröjd administration av första dosen DTP med mer än 2 månader från den rekommenderade tiden var kopplad till en minskning av barnastma med 50%.”
Denna studie analyserade hälsodokument från 11,531 kanadensiska barn för att undersöka huruvida tidsramen för DTP vaccinationen påverkade oddsen att utveckla astma vid 7 års ålder.
Barn som fördröjde första dosen mer än 2 månader halverade risken för astma.
Utbredningen av astma:
Hos barn som vaccinerats enlig den rekommenderade tidpunkten hade 13,8% astma vid 2 månaders ålder.
Vid fördröjning till 3 månaders ålder
hade 10,3% av barnen astma.
Vid fördröjning till 4 månaders ålder
hade 9,1% av barnen astma.
Vid fördröjning till mer än 4 månaders ålder och uppåt hade 5,9% av barnen astma.
Delay in diphtheria, pertussis, tetanus vaccination is associated with a reduced risk of childhood asthma.
McDonald KL, et al. J Allergy Clin Immunol. 2008.
15 • Barn som mottog kikhosta, MPR eller tuberkulos (BCG) vaccin senare än rekommenderat hade signifikant mindre risk att utveckla hösnuva.
Denna studie analyserade två stora engelska databaser innehållande hälsodokument över mer än 116,000 barn för att undersöka huruvida en fördröjning av DTP, MPR, BCG vaccinerna påverkade utgången för hösnuva.
Barn som inte mottog 3e dosen DTP förens efter 1a födelseåret hade en 40% minskad risk att utveckla hösnuva jämfört med barn som vaccinerats vid 5 månader som rekommenderas.
Barn som inte mottog 1a dosen MPR förens efter 2a födelseåret hade en 38% minskad risk att utveckla hösnuva jämfört med barn som vaccinerats vid 14 månader som rekommenderas.
Barn som mottog BCG före sitt 2a födelseår hade en signifikant ökad risk att utveckla hösnuva jämfört med barn som inte vaccinerats eller mottagit vaccinet senare.
Timing of routine immunisations and subsequent hay fever risk.
Bremner SA, et al. Arch Dis Child. 2005.